با آرامش برانيد
رانندگي عصبي (با سرعت راندن، شتابگيري و ترمزگيري سريع) باعث هدر رفتن سوخت مي گردد. در صورت رانندگي با آرامش مي توانيد متوسط مصرف سوخت خودرو را تا 33 درصد در بزرگراهها و تا 5 درصد در درون شهرها كاهش دهيد. رانندگي با آرامش همچنين ايمن تر بوده و به اين ترتيب اين تنها سوخت نيست كه در آن صرفه جويي مي شود.

محدوديت سرعت را در نظر داشته باشيد

از آنجاييكه حالت ايده آل و بهينهء مصرف سوخت هر خودرو در سرعتي خاص (و يا بازه اي از سرعت هاي مختلف) حاصل مي شود، مصرف متوسط سو.خت خودروها معمولاً در سرعت هايي بالاتر از 90 كيلومتر در ساعت افزايش مي يابد. 

به اين ترتيب مي توان گفت هر 10 كيلومتر افزايش سرعت بعد از رسيدن سرعت خودرو به 90 كيلومتر در ساعت به معناي پرداخت هزينه اي اضافي معادل …. جهت سوخت مصرفي خودرو خواهد بود. 

در نظر داشتن محدوديت سرعت نيز به افزايش ايمني خودرو كمك مي نمايد. 

از حمل و نگهداري آيتم هاي غير ضروري در خودرو، خصوصاَ اشياء سنگين خودداري نماييد.

حمل باري معادل 50 كيلوگرم مي تواند ميزان متوسط مصرف سوخت در هر صد كيلومتر خودروي شما را از 1 تا 2 درصد افزايش دهد. البته اين افزايش مصرف بر اساس درصد بار اضافي به نسبت وزن خودرو محاسبه مي گرد و در خودروهاي سبك اثر آن محسوس تر خواهد بود.    

از اينكه خودرو به مدت طولاني در جا روشن باشد اجتناب نماييد.

مصرف سوخت خودرو در حالت كار كردن درجا، بسته به حجم موتور خودرو و روشن/خاموش بودن AC، معادل يك تا دو ليتر مي باشد. موتور خودرو را در زمان پارك آن، خاموش نماييد.

جهت استارت مجدد مقدار ناچيزي سوخت مورد نيار خواهد بود. به هر حال روشن و خاموش كردن موتور خودرو به دفعات متوالي مي تواند باعث استهلاك سيستم استارت گردد. 

از كروز كنترل استفاده نماييد

استفاده از كروز كنترل در بزرگراهها يه شما امكان تنظيم سرعت خودرو را در حدي معين داده به اين ترتيب كمابيش به صرفه جويي در مصرف سوخت خودرو كمك مي نمايد. 

با دنده هاي سبكتر رانندگي نماييد

در صورت امكان با دنده هاي سبكتر رانندگي نماييد به اين ترتيب دور موتور خودرو كاهش

يافته، و باعث كاهش مصرف سوخت و استهلاك موتور مي گردد.

نگهداري از خودرو در شرايط خوب

موتور خودرو را در فواصل منظم تنظيم نماييد

رفع عيب و يا تعمير موتور خودرويي كه از تنظيم خارج شده است و يا نتايج تست آلايندگي ناموفقي داشته است مي تواند مسافت قابل طي به ازاي هر ليتر سوخت را به طور متوسط تا 4 درصد افزايش دهد، هر چند نبايد فراموش كرد كه نتايج حاصل، بسته به نوع تعميرات و كيفيت رفع عيب خودرو متفاوت خواهند بود. 

تعمير و رفع يك نقص جدي، مانند يك سنسور اكسيژن معيوب مي تواند مسافت قابل طي به ازاي هر ليتر سوخت را به طور متوسط را حتي تا 40 درصد افزايش دهد. 

اجازه ندهيد تا فشار باد تايرها از تنظيم خارج شود

با تنظيم باد تاير ها مي توانيد مسافت قابل طي به ازاي هر ليتر سوخت را به طور متوسط تا 3.3 درصد افزايش دهيد. جالب است بدانيد كه به ازاي هر psi 1 افت فشار باد هر چهار تايرها مسافت قابل طي به ازاي هر ليتر سوخت تا 0.3 درصد كاهش مي يابد. همچنين تنظيم باد تايرها باعث افزايش عمر و ايمني تايرها مي گردد. 

اطلاعات مربوط به فشار باد تايرها معمولاً در برچسب موجود در ستون درب راننده يا جعبه داشبورد و يا در دفترچهء راهنماي مالكين خودرو موجود مي باشد. از تنظيم فشار باد تايرها در حالت حداكثر فشار نوشته شده در برچسب خودداري نماييد. 

تنها از روغن موتورهاي با درجهء مناسب و مورد تاييد خودروساز استفاده نماييد

در صورت استفاده از روغن موتور با درجهء مناسب و مورد تاييد خودروساز مي توانيد مسافت قابل طي به ازاي هر ليتر سوخت را به طور متوسط از 1 تا 2 درصد افزايش دهيد. به عنوان مثال، استفاده از روغن موتور با درجهء 3010W در موتوري كه روغن 205W مناسب آن مي باشد مي تواند باعث كاهشي 1 تا 5,1 درصد از مسافت قابل طي به ازاي هر ليتر سوخت گردد. همچنين، از روغن هايي استفاده نماييد كه علامت  “EnergyConserving” “حافظ انرژي” بر روي برچسب API آن وجود داشته باشد تا از اينكه روغن مصرفيتان شامل

افزودنيهاي روان ساز”friction‐reducing additives” مي باشد مطمئن شويد. 

برنامه ريزي و يكپارچه سازي ترددها

يكي كردن سفرهاي كوتاه شهري باعث صرفه جويي در وقت و پول شماست. ترددهاي كوتاه و مكرر و استارت كردن خودرو در حالت سرد بودن موتور مصرف سوختي معادل دوبرابر حالتي كه همين مقدار مسير را به صورت يك پارچه انجام مي دهيد به شما تحميل مي نمايد. برنامه ريزي ترددها و رفت و آمد به شما اين امكان را مي دهد تا بيشتر ترددهايتان را در زماني انجام دهيد كه موتور خودرو گرم بوده و بيشترين خروجي را دارد و همچنين از مسافت طي شده نيز مي كاهد.  

تردد

ساعات كارتان را به گونه اي تنظيم نماييد كه تا حد امكان از تردد در ساعات اوج ترافيك اجتناب نماييد. در صورت امكان از رفت و آمد به محل كارتان خودداري نموده و به شيوهء “كار در منزل” “Telecommute” به كارهايتان رسيدگي نماييد. تا حد امكان جهت استفادهء مشترك از خودروي همكاراني كه با آنها هم مسير مي باشيد و يا تاكسي، برنامه ريزي و هماهنگي نماييد. ” carpools and ride‐share” در صورتي كه به صورت نوبتي (يك روز در ميان) از خودروي خود و همكاراني كه با آنها هم مسير مي باشيد استفاده نماييد مي توانيد هزينهء سوخت و استهلاك خودرو را به نصف تقليل دهيد. همچنين استفاده از سرويسهاي حمل و نقل عمومي در صورتي كه در دسترس باشند نيز به شما در رابطه با كاستن از هزينهء سوخت و استهلاك كمك خواهند كرد.

مسافرت

يك باربند سقفي براي شما فضايي مضاعف جهت حمل بار تامين مي نمايد و در خودروهاي كوچك تر شما را ياري مي دهد تا نياز تان به فضاي بار را تامين نماييد. به هر حال يك باربند سقفي پر از بار ممكن است تا 5 درصد باعث افزايش مصرف سوخت شما گردد. در نتيجه جهت كاستن از ميزان مقاوت باد بهتر است تا حد امكان از بستن بار بر روي سقف خودداري نموده و از صندوق عقب استفاده نماييد. 

از حمل آيتمهاي غير ضروري در خودرو، خصوصاَ اشياء سنگين خودداري نماييد. باري معادل 

50 كيلوگرم در صندوق عقب مي تواند ميزان متوسط مصرف سوخت در هر صد كيلومتر خودروي شما را از 1 تا 2 درصد افزايش دهد.