کارایی_راندمان

بهروی از قدرت

توانایی_قابلیت ها

آخر هفته خودت رو بساز

نمای خارجی

دستمالی کردن خیلی هم خوب نیست

نمای داخلی

سواری به سبک آرامش

تکنولوژی و ارتباطات

در هرجایی از مسیر و جاده متصل باشید

تجهیزات و امکانات

اضافه کردن بهترین ها برای هر نوع رانندگی

Toyota Safety Sense™ 2.0 (TSS 2.0)

طراحی شده برای یک رانندگی ایمن و مطمئن

ایمنی

آرامش و راحتی برای شماست