نمای کلی

لکسوس LS460

امکان تفاوت آپشن ها با توجه به تیپ خودرو وجود دارد.